Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

29-09-2015

WIRYDARZE DZIEDZICTWA BENEDYKTYŃSKIEGO

VIRIDARIA  HEREDITATIS BENEDICTINAE - RESTAURATIO ET ACCOMODATIO AEDIFICIORUM ANTIQUORUM IN ABBATIA SANCTI ADALBERTI IN STANIĄTKI, QUAE MONIALIBUS ORDINIS SANCTI BENEDICTI OSB  EST. Opactwo realizuje projekt nr MRPO.09.03.00-12-125/14 pt. Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach” ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z działania 9.3. (w ramach Osi priorytetowej nr 9 „Pomoc techniczna” Działanie 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych”).Projekt jest współfinansowany przez Powiat Wielicki oraz Miasto i Gminę Niepołomice.

W 2015 r. zrealizowano m.in. działania:

Przygotowanie opracowań bazowych i technicznych dla całego zespołu klasztornego
Przygotowanie dokumentacji projektowej tzw. „Starej szkoły”
Przygotowanie dokumentacji projektowej tzw. „Nowej szkoły”
Przygotowanie koncepcji programowej działalności Opactwa
Prestudium wykonalności inwestycji.


Projekt docelowy „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach” ma za zadanie uchronić 800-letnie dziedzictwo kulturowe Opactwa oraz regionu przed zniszczeniem. Przygotowane rozwiązanie jest typowym przykładem inwestycji konserwatorskiej i budowlanej połączonej z wyposażeniem obiektów, zaaranżowaniem ekspozycji muzealnej, utworzeniem przestrzeni edukacyjno–kulturalnych i naukowych oraz nowym zagospodarowaniem terenu objętego wraz z zabudową wpisem do rejestru zabytków. Założenia architektoniczne i konserwatorskie koncentrują się na idei dwóch wirydarzy: klauzurowego, istniejącego i będącego poza obszarem interwencji inwestycyjnej i kulturalnego (w tzw. nowej i starej szkole). Stąd wywodzi się nazwa projektu „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”).

Zakładany czas realizacji inwestycji obejmuje lata 2016-2018.
Planowany zakres inwestycji obejmuje:
Przebudowę, nadbudowę i adaptację historycznego budynku tzw. nowej szkoły z lat 30-tych XX wieku (Muzeum, Biblioteka z archiwum i czytelnią, przestrzeń edukacyjna i artystyczna)
planuje się także zaprojektowanie i wykonanie ścieżki edukacji kulturowej: zwiedzanie klasztoru, kościoła i dzwonnicy z 800 – letnim dzwonem, Muzeum i wirydarza.

Zaplanowane w Projekcie działania inwestycyjne w zespole obiektów historycznych zostaną ukierunkowane na uzyskania następujących efektów rzeczowych:

MUZEUM KLASZTORNE: sale ekspozycyjne (główny zbiór ekspozycji muzealnej) z uzupełniającymi elementami multimediów, sale magazynowe i pomocnicze, pomieszczenia techniczne i socjalne) 
BIBLIOTEKA i ARCHIWUM  (sale zbiorów biblioteki, zbiory muzykaliów, czytelnia ogólna, skryptorium)
PRZESTRZEŃ EDUKACJI - SALE WARSZTATOWO EDUKACYJNE i ARTYSTYCZNE
(sale warsztatowe, sale wydarzeń artystycznych ze sceną)
Wirydarz – jako założenie ogrodowe (nasadzenia niską roślinnością, z elementami małej architektury)
Strefa Wjazdowa, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autobusów oraz eko-strefa dla dorożek konnych i stojaki dla rowerów
OŚRODEK KONSERWATORSKO - HISTORYCZNY z pracowniami,  m.in. do konserwacji muzealiów, digitalizacji zbiorów, pracownie konserwacji zbiorów bibliotecznych oraz archiwaliów, pracownie naukowe związane z dziedzictwem kulturowym i jego interpretacją naukową.

Założenia ideowe nowego obiektu odwołują się do tzw. „architektury zerowej” tzn. oprócz spełnianej funkcji, obiekt ma przede wszystkim eksponować walory architektoniczne, urbanistyczne i kulturowe zabytkowego kościoła, klasztoru i ogrodu, przez stworzenie im odpowiedniego tła.
Dzięki inwestycji wdrożony zostanie program kulturowy i edukacyjny, który pozwoli realizować założenia ideowe. Planowane działania kulturowe i edukacyjne będą mogły przenikać się w przestrzeni uszlachetnionej dziedzictwem kulturowym, tworząc spójną ofertę programową o wymiarze uniwersalnym i mocnym akcencie społecznym.

Nowa koncepcja merytoryczna zakłada utworzenie 8 stref tematycznych, w tym 7 związanych z ekspozycją stałą Muzeum oraz 1 z wystawami czasowymi.
Są nimi:
Sala prezentacji filmowych (film promocyjno – informacyjny witający zwiedzających, ściany sali przedstawiają widok z dzwonnicy panorama/fototapeta, wydruki wielkoformatowe/),
Dzieje Opactwa (kalendarium z ważnymi wydarzeniami i sylwetki ludzi w dziejach Opactwa oraz równolegle: Polski (także historia lokalna) i Świata, Kościoła Powszechnego, wykaz pielgrzymek św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Plansze z fotokopiami monumentalnego cyklu tynieckiego o Kazimierzu Odnowicielu – 19 obrazów z poł. XVII w. znajdujących się w korytarzu wysokim klasztoru .
Klasztor zakryty (m.in. mikro ekspozycja archeologiczna, ślady bombardowania klasztoru w I wojnie światowej, oryginalne elementy zabytkowej architektury)
Sacrum (narracja traktująca o Bogu, człowieku i o światłości; etalaż bazuje na eksponatach prezentowanych w obecnym muzeum przyklasztornym)
Modlitwa (miejsce, w którym następuje próba opowiedzenia o relacji człowieka do Boga)
Życie codzienne i praca (życie Mniszek Benedyktynek we wspólnocie monastycznej, wg reguły św. Benedykta i ich praca pokazana w przestrzeni Muzeum, jako kontynuacja sfery Modlitwy)
Szkoła przyklasztorna (historia od XVI do XX w., sceny z życia uczennic i ich nauczycielek/li, przedmioty wyposażenia szkoły, odtworzenie wnętrz i klimatu dawnej szkoły dla panien w Opactwie w podkrakowskich Staniątkach)
Przestrzeń wystaw czasowych. To miejsce dla ekspozycji zmiennych: wystawy czasowe własne lub gościnne, np. z dziedziny sztuki, fotografii, architektury, prezentacja pokonkursowe, historii, itp.
Przed wystawą w nowym Muzeum stoi zadanie przybliżenia dziedzictwa kulturowego w łączności z przejawami duchowości benedyktyńskiej, otwartej na każdego człowieka, dostępnej dla każdego gościa, który zapuka do klasztornej furty.

Ważnym elementem przygotowywanego projektu jest udostępnienie biblioteki wraz z archiwum i skryptorium. Przygotowanie takiej infrastruktury pozwoli na rozwijanie czytelnictwa, prowadzenie specjalistycznych badań naukowych, umożliwi konserwację, zabezpieczenie i należyte przechowywanie zbiorów bibliotecznych.
Księgozbiór klasztorny składa się z kilku tysięcy woluminów, w tym unikatowych na skalę ogólnopolską zabytkowych dzieł, lecz w chwili obecnej nie jest jeszcze przygotowany katalog biblioteczny.
Działania edukacyjne będą prowadzone w formie lekcji muzealnych i warsztatów dot. np. historii klasztoru i poszczególnych wydarzeń, funkcjonowaniu biblioteki, opieki nad starodrukami, kaligrafii, projektowaniu ogrodów klasztornych.
Zaplanowano także organizację imprez kulturalnych, upowszechniających i promujących dziedzictwo kulturowe, w tym Benedyktynek, np. koncerty muzyki dawnej i współczesnej, inscenizacje teatralne, wieczory z poezją i literaturą, spotkania z historią sztuki i architektury.

Przedmiotowy projekt stanowi pierwszy etap wielostopniowego założenia inwestycyjnego. Do kolejnych etapów przewidzianych do realizacji do 2020 r. – poza popisywanym w niniejszym dokumencie projektem inwestycyjnym - należeć powinny:
1. Rewitalizacja i uzupełnienia założenia ogrodowego: przycinki, wycinki i nasadzenie drzew, ścieżki, mała architektura, konserwacja cmentarza klasztornego, aranżacja miejsc uprawy roślin związanych z działalnością agroturystyczną;
2. Budowa budynków gospodarczych i technicznych;
3. Budowa obiektu konferencyjnego z zapleczem gastronomicznym.

Całe założenie projektowe ma na celu ratowanie zabytkowego Opactwa św. Wojciecha oraz nadanie mu nowych form funkcjonowania, które pozwolą realizować funkcję kulturalną dla społeczności lokalnej i regionalnej, oraz funkcję kulturalną dla przybywających pielgrzymów i turystów.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.