Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

07-12-2014

7 grudnia 2014 - KONCERT NA RZECZ NASZEGO OPACTWA

7 grudnia 2014 odby³ siê koncert na rzecz naszego opactwa JOANNA S£OWIÑSKA i Stanis³aw S³owiñski Quartet pod honorowym patronatem Starosty Wielickiego. Wyst±pili: Joanna S³owiñska – ¶piew, skrzypce; Kasia Bogusz – ¶piew, Jan S³owiñski – altówka; Stanis³aw S³owiñski Quartet w sk³adzie: Stanis³aw S³owiñski – skrzypce; Micha³ Salamon – instrumenty klawiszowe; Justyn Ma³odobry – kontrabas; Adam Stêpniowski – perkusja. WSTÊP DOBROWOLNA OFIARA – CEGIE£KA NA RZECZ OGRZANIA I REMONTU KLASZTORU. KA¯DY UCZESTNIK OTRZYMA£ W PREZENCIE TOM POEZJI "WCZORAJ WOLNO¦Æ MI DALI" Wysocki, Galicz, Kukin, Okud¿awa, Andruchowycz w t³umaczeniach Jana S³owiñskiego.Koncert inspirowany polsk± i s³owiañsk± muzyk± tradycyjn±. Utwory z albumów nagrodzonych przez Polskie Radio tytu³em „Folkowego Fonogramu Roku” (CD „Live in Alchemia”) i „Superjedynk±” TVP1 (CD „Mo¿esz byæ”). Premierowe kompozycje zapowiadaj±ce nowy album, piosenki rosyjskich poetów niepokornych, utwory proweniencji ludowej i kompozycje autorskie.

teksty, przek³ady (z jêz. rosyjskiego i ukraiñskiego): Jan S³owiñski
muzyka (m.in.): Miko³aj Blajda, Pawe³ Odorowicz, Joanna S³owiñska, Stanis³aw S³owiñski
opracowanie muzyczne: Stanis³aw S³owiñski

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Wieliczce i Województwa Ma³opolskiego

Patronat medialny:
Radio Plus

Joanna S³owiñska
Fanom etno i world music – znana z repertuaru inspirowanego polsk± i s³owiañsk± muzyk± tradycyjn±. Laureatka presti¿owych festiwali m.in. Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja (1999, 2004, 2005), Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu (2004), Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (finalistka Superjedynek 2009 za studyjny, autorski album "Mo¿esz byæ"), laureatka Akademii Fonograficznej ZPAV. Wspó³pracowa³a m.in. z Zygmuntem Koniecznym (Noc listopadowa, Konieczny w teatrze Staniewskiego), z Elliotem Goldenthalem – w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie wykonuj±c solowe partie wokalne z filmu 'Frida'. Wspó³tworzy zespó³ Muzykanci – jedn± z najciekawszych grup polskiej sceny etno. Z autorskimi recitalami wystêpowa³a w w USA (NY Broadway Symphony Space, Chicago Cultural Center) i wiêkszo¶ci krajów Europy.

"Osobowo¶æ na miarê Cesarii Evory, Omary i Lila’i Downs – tej, co ¶piewa³a we „Fridzie”. [Wojciech Ossowski, Polskie Radio "Trójka"]

"Pierwsza dama polskiego folku – jedna z najbardziej fascynuj±cych i wyrazistych wokalistek na polskiej scenie muzycznej." [Tomasz Janas, „Gazeta Wyborcza”] [ www.slowinska.art.pl ]

Stanis³aw S³owiñski Quartet 
Formacja powsta³a w Krakowie w 2014 roku jako owoc fascynacji muzyk± improwizowan±; grupê tworz± muzycy o du¿ym do¶wiadczeniu wykonawczym i koncertowym. Stanis³aw S³owiñski - laureat Nagrody Publiczno¶ci I Miêdzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Z. Seiferta w roku 2014 - to skrzypek, aran¿er, kompozytor, producent muzyczny i multiinstrumentalista, wspó³twórca projektów: AKT, J.A.S.S Trio i in. 

"The first prize of the evening united Stanislaw S³owiñski with his award for Best Violinist as voted by the audience of the competition. (...) A versatile musician, S³owiñski plays in a wide variety of settings from left-field pop and electronica to contemporary jazz. Maximizing the Audiofeeling Trio's textural and rhythmic potential, S³owiñski's personal aesthetic


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.