Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

14-04-2017

ALLELUJA, JEZUS ¯YJE!

Cel istnienia ¶wiata zosta³ osi±gniêty: Syn z³o¿y³ Ojcu ofiarê chwa³y z siebie samego, i nas poci±gn±³ w ten sam poryw mi³o¶ci. Oby wszystko w naszym ¿yciu p³ynê³o nurtem tej mi³o¶ci, tutaj i przez wieczno¶æ. Tego ¿ycz± swoim Przyjacio³om i Dobroczyñcom wdziêczne Benedyktynki stani±teckie.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.