Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

04-05-2017

Cytat na dzi¶

Z ³aski Bo¿ej jestem tym, czym jestem (1 Kor 15,10).23 Zapytajmy zatem Pana razem z Prorokiem: Kto bêdzie przebywa³ w przybytku Twym, Panie, kto zamieszka na Twojej ¶wiêtej górze? (Ps 15[14],1). 24 A zapytawszy s³uchajmy, bracia, jak Pan odpowiada i ukazuje nam drogê do swego przybytku 25 mówi±c: Ten, kto postêpuje bez skazy, dzia³a sprawiedliwie, 26 a mówi prawdê w swym sercu i nie zwodzi swym jêzykiem; ten, 27 który nie czyni bli¼niemu nic z³ego i nie s³ucha oszczerstw przeciw swemu s±siadowi (Ps 14,2—3 Wlg). 28 A gdy
diabe³ mu co¶ doradza, odtr±ca go razem z jego podszeptami daleko od swego serca i od razu wniwecz obraca, a rodz±ce siê pokusy rozbija o Chrystusa [jak o ska³ê]. 29 Tacy ludzie, pe³ni boja¼ni Pañskiej, nie wpadaj± w zarozumia³o¶æ, gdy widz±, ¿e dobrze postêpuj±. Uwa¿aj± bowiem, ¿e nawet to dobro, jakie w nich jest, nie z w³asnej ich mocy, lecz od Pana pochodzi. 30 Wielbi± zatem Pana, który w nich dzia³a i wo³aj± razem z Prorokiem: Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwa³ê (Ps 115,1[113,9]). 31 Podobnie i Pawe³ Aposto³ nie przypisywa³ sobie zas³ugi z racji swej pracy apostolskiej, lecz mówi³: Z ³aski Bo¿ej jestem tym, czym jestem (1 >Kor 15,10), 32 a kiedy indziej znowu: Kto siê chlubi, niech siê w Panu chlubi (2 Kor 10,17). (Prolog 23-32).


Z REGU£Y ¦WIÊTEGO BENEDYKTA w przek³adzie Anny ¦widerkówny, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów 2010

Obraz „Ostatnia rozmowa ¶w. Benedykta i jego siostry ¶w. Scholastyki” namalowany przed 1530 r. przez Andrea Sabbatiniego. W³asno¶æ Opactwo Benedyktynów w Tyñcu.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.