Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

11-02-2019

PODARUJ 1 % DLA NASZEGO OPACTWA

Jak mo¿na to zrobiæ? ..... W pozycji "Numer KRS": 0000195764; BARDZO WA¯NE: w czê¶ci "Informacje uzupe³niaj±ce" w pozycji "cel szczegó³owy 1 %": STAN¡TKI OPACTWO lub 006 - Bez tej informacji pieni±dze nie trafi± do nas!!!Dziêki umowie z Fundacj± Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody mog± Pañstwo podarowaæ nam 1 % swojego podatku sk³adaj±c roczne zeznanie podatkowe do US!
Nie wi±¿e siê to z dodatkowymi kosztami i zajmie tylko chwilê!
Wystarczy, ¿e wype³ni± Pañstwo trzy rubryki a urz±d skarbowy przeka¿e 1% Pañstwa podatku na prace remontowe w naszym opactwie.

Jak mog± to Pañstwo zrobiæ?

Wype³niaj±c deklaracje podatkowe (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) w czê¶ci dotycz±cej "Wniosku o przekazanie 1% podatku nale¿nego na rzecz organizacji po¿ytku publicznego OPP" proszê wpisaæ:

W pozycji "Nazwa OPP": Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody;
w pozycji "Numer KRS": 0000195764;
BARDZO WA¯NE: w czê¶ci "Informacje uzupe³niaj±ce"
w pozycji "cel szczegó³owy 1 %": STANI¡TKI OPACTWO lub 006 - Bez tej informacji pieni±dze nie trafi± do nas!!!

Zebrane pieni±dze zostan± przeznaczone na wk³ady w³asne wymagane przy dotacjach od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne i pilne prace remontowe w klasztorze.

Mog± Pañstwo te¿ przekazaæ darowizny na "Cel kultu religijnego", które tak¿e mo¿na odliczyæ od podatku.
Wiêcej informacji: http://www.pit.pl/darowizny-koscielne/


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.