Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

30-11-2018

Piernikowe Miko³aje nios±ce pomoc dla klasztoru

Aromatyczne pierniczki wypiekane i ozdabiane rêcznie przez nas. Ka¿dy z nich jest zupe³nie niepowtarzalny. Miko³aj ma 21 cm wzrostu, s± te¿ mniejsze, a tak¿e inne ¶wi±teczne pierniczki. Do nabycia s± równie¿ korzenne mioduski klasztornej szafarki, kruche ciasteczka s. Hilarii, ró¿ne przetwory oraz bloki miodowe o ró¿nych smakach...Wiêksze zamówienia mo¿liwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.