Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

27-12-2018

Z B£OGOSLAWIEÑSTWEM W NOWY 2019 ROK -- SYLWESTER Z BENEDYKTYNKAMI W STANI¡TKACH

IN NOMINE DOMINI ! Osoby pragn±ce wej¶æ z modlitw± w Nowy 2019 Rok serdecznie zapraszamy do Stani±tek. Dla przyjezdnych mo¿liwo¶æ noclegu. "Aby we wszystkim Bóg by³ uwielbiony!"

Program:

31 grudnia 2018
----------------------

18.00 - Kolacja
19.00 - konferencja - prowadzi O.Konrad OSB z Tyñca
21.00 - Wystawienie Naj¶wiêtszego Sakramentu
Czuwanie indywidualne i wspólnotowe
23.00 - Msza ¦wiêta Noworoczna ku czci ¦wiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi
24.00 - Powitanie Nowego Roku

„UT IN OMNIBUS GLORIFICETUR DEUS”

Dla przyjezdnych: mo¿liwo¶æ noclegu;
Zg³oszenia do dnia 28 grudnia prosimy kierowaæ na adres : staniatki@benedyktynki.eu lub telefonicznie: 12 281 80 58 lub 507 677 825

Do zobaczenia!


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.