Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

27-10-2018

MO¯ESZ WESPRZEÆ OPACTWO NABYWAJ¡C CHRYZANTEMY

Chryzantemy kojarz± siê nam z jesieni±, przemijaniem i grobami naszych bliskich, ale to nie tylko dlatego, ¿e kwitn± akurat w czasie, w którym rozgl±damy siê za kwiatami na Dzieñ Zaduszny. Wielokwiatowe chryzantemy, których ka¿da ro¶linka jest jak ogromny bukiet, symbolizuj± wielk± rodzinê Wszystkich ¦wiêtych - ka¿dy kwiatuszek jest sob±, niepowtarzalny, a zarazem jest cz³onkiem ca³o¶ci. W tej ca³o¶ci jeste¶my wszyscy za siebie wzajemnie odpowiedzialni, tote¿ obejmujemy modlitw± tych, na których grobach staj± nasze chryzantemy.Chryzantemy do nabycia codziennie w naszym klasztorze (ko³o Niepo³omic, powiat wielicki} oraz przy cmentarzach w Stani±tkach i Rzezawie i obok Opactwa Benedyktynów w Tyñcu Informacja na furcie lub telefonicznie tel. 12 281 80 58
(FURTA CZYNNA W DNI POWSZEDNIE: 8.00-12.00, 13.00-13.45, 14.45-16.45, 17.40-19.45; W NIEDZIELE I ¦WIÊTA: 9.00-12.00, 13.00-14.45, 16.00-16.45, 17.40-19.45)

Wiêksze zamówienia prosimy sk³adaæ na adres e-mail: staniatki@benedyktynki.eu lub telefonicznie tel. kom.: 507 677 825

Modlimy siê równie¿ o wieczne przebywanie z Bogiem tych, których groby zdobi± chryzantemy z naszej szklarni.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.