Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

12-08-2018

Oblê¿enie opactwa

Blisko pó³ tysi±ca osób odwiedzi³o Opactwo Mniszek Benedyktynek w Stani±tkach w pierwszym dniu Cracovia Sacra. Jeszcze przez najbli¿sze cztery dni mo¿na zobaczyæ wnêtrza osiemsetletniego opactwa.Zwiedzanie rozpoczyna siê przy furcie klasztornej. Dalej szlak prowadzi korytarzami pierwszego piêtra, po drodze znajduje siê unikatowa wystawa „Skarby Benedyktynek Stani±teckich”, na której zaprezentowano starodruki z XV wieku, koronki, naczynia i szaty liturgiczne oraz relikwiarze. Zwiedzanie koñczy siê na strychu znajduj±cym siê nad klasztorem.

Przy okazji wizyty w Stani±tkach mo¿na nabyæ produkty przygotowane przez siostry. Bigos, smalec, chleb, ogórki, kompoty – wszystko to specja³y, które warto skosztowaæ.

Wej¶cia w grupach 30.osobowych odbywaæ siê bêd± o pe³nych godzinach: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00. Bezp³atne wej¶ciówki s± do odbioru w Centrum Obs³ugi Ruchu Turystycznego przy ulicy Powi¶le 11 w Krakowie oraz w Zamku Królewskim w Niepo³omicach.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.