Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

03-08-2018

12-15 sierpnia -Cracovia Sacra w stani±teckim opactwie

Starodruki z XV wieku, koronki, naczynia i szaty liturgiczne, relikwiarze, korytarz wysoki oraz strych nad klasztorem – takie „Skarby Benedyktynek Stani±teckich” bêdzie mo¿na obejrzeæ podczas tegorocznej edycji Cracovia Sacra.Opactwo Mniszek Benedyktynek w Stani±tkach otworzy swoje podwoje od 12 do 15 sierpnia 2018 roku. To jedyna okazja w ci±gu ca³ego roku, kiedy mo¿na zobaczyæ wnêtrza osiemsetletniego opactwa.

Wej¶cia w grupach 30.osobowych odbywaæ siê bêd± o pe³nych godzinach: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00. Bezp³atne wej¶ciówki s± do odbioru w Centrum Obs³ugi Ruchu Turystycznego przy ulicy Powi¶le 11 w Krakowie oraz w Zamku Królewskim w Niepo³omicach.

We wtorek, 14 sierpnia br. o godzinie 19.00 zostanie wykonany koncert „I will give my love an apple”, podczas którego muzyka dawna dawn± w wykonaniu hiszpañsko-norwesko-polskiego trio kameralnego w sk³adzie: Arianna Savall (harfa barokowa, sopran), Peter Udland Johansen (mandolina, hardingfele, tenor), Micha³ Nagy (gitara klasyczna). W programie m. in. F. Schubert, B. Britten, Fernando Sor, Federico G.Lorca, Manuel de Falla.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.