Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

26-07-2018

W opactwie Benedyktynek w Stani±tkach powstanie niezwyk³e muzeum i biblioteka

Tysi±ce woluminów, a w¶ród nich niezwykle cenne zapisy kolêd i pie¶ni, zabytkowe szaty liturgiczne czy obrazy z XVII wieku – to tylko czê¶æ z bezcennych skarbów, jakie maj± od wieków pod swoj± piecz± mniszki z opactwa w Stani±tkach. Ju¿ nied³ugo bêdzie je mo¿na podziwiaæ w nowoczesnym Wirydarzu Dziedzictwa Benedyktyñskiego – budynku, który bêdzie jednocze¶nie muzeum, bibliotek± i czytelni±. Na jego budowê siostry Benedyktynki otrzyma³y unijn± dotacjê z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego (RPO WM) w wysoko¶ci ponad 7,2 mln z³. Ca³o¶æ projektu oszacowano na 10,6 mln z³.Istniej±cy od ponad 800 lat klasztor Benedyktynek w Stani±tkach to jeden z najwiêkszych skarbów Ma³opolski. W zakonnych murach przechowywane s± bezcenne zabytki pi¶miennicze, a tak¿e dzie³a sztuki czy przedmioty u¿ywane przed wiekami w czasie liturgii. Wiêkszo¶æ z nich jest jednak ukryta w opactwie, bo siostry nie mia³y mo¿liwo¶ci bezpiecznej prezentacji cennych zbiorów. Za dwa lata, dziêki dotacji unijnej z RPO WM, wreszcie siê to zmieni.
Nie mam w±tpliwo¶ci, ¿e powstaj±ce w opactwie muzeum bêdzie ogromn± atrakcj± dla turystów i mi³o¶ników historii. To nie wszystko, bo ju¿ teraz jest ¶wiadectwem odwagi i ciê¿kiej pracy, jak± siostry Benedyktynki wykona³y, walcz±c o tê unijn± dotacjê. Dziêki temu wszystkie bezcenne zabytki, jakie znajduj± siê pod ich piecz±, bêd± mog³y byæ prezentowane szerszej publiczno¶ci w sposób, który pozwoli siê nimi cieszyæ przez kolejne pokolenia
– mówi³ wicemarsza³ek Wojciech Kozak.

Powstaj±cy w Stani±tkach Wirydarz Dziedzictwa Benedyktyñskiego bêdzie bez w±tpienia miejscem niezwyk³ym. Swoj± siedzibê znajdzie w budynku tzw. Nowej Szko³y, który czeka teraz sporo prac konserwacyjnych i adaptacyjnych. Trzeba bêdzie m.in. wzmocniæ fundamenty i konstrukcjê ca³ego obiektu, w planach jest równie¿ rozbiórka s±siednich budynków gospodarczych (obory, kurnika, drewutni) i odtworzenie zabytkowej XIX-wiecznej czê¶ci klasztoru, tzw. „Bolig³ówki”. Po zakoñczeniu wszystkich prac do dyspozycji go¶ci zostanie oddane nowoczesne muzeum, a tak¿e biblioteka, archiwum, czytelnia wraz z salami edukacyjnymi.

Ju¿ wiadomo, ¿e odwiedzaj±cych muzeum turystów czeka podró¿ w czasie – i to nawet o osiem wieków wstecz. Odwiedzaj±cy bêd± wiêc mogli prze¶ledziæ historiê powstania opactwa w Stani±tkach, a tak¿e najwa¿niejsze momenty w jego dziejach – czêsto bardzo dramatyczne, jak potop szwedzki, obie wojny ¶wiatowe czy czasy Polski Ludowej. Przechadzaj±c siê po korytarzach nowoczesnego muzeum poznamy podstawowe za³o¿enia regu³y ¶w. Benedykta, rozk³ad typowego dnia w klasztorze w Stani±tkach, a tak¿e zachwycimy siê monumentalnym cyklem obrazów przedstawiaj±cym Kazimierza Odnowiciela, które datuje siê na po³owê XVII wieku. Czê¶æ ekspozycji zostanie te¿ po¶wiêcona historii ¿eñskiej szko³y, któr± Benedyktynki prowadzi³y w Stani±tkach do XX wieku. Je¶li wszystko pójdzie zgodnie z planem, uda siê odtworzyæ atmosferê i wnêtrza przyklasztornej szko³y, jej sal lekcyjnych, a tak¿e zaprezentowaæ zdjêcia uczennic i ich nauczycielek. Dawna szko³a bêdzie te¿ inspiracj± do nietypowego placu zabaw, który zostanie ulokowany przy budynku. Wszystkie hu¶tawki, drabinki czy równowa¿nie bêd± wzorowane na tych sprzed lat – siostry Benedyktynki maj±c sporo zdjêæ, dziêki którym uda siê je odtworzyæ.

Muzeum bêdzie wa¿n± czê¶ci± Wirydarza, ale nie jedyn±. Siostry chc± równie¿ udostêpniæ odwiedzaj±cym bibliotekê wraz z archiwum i skryptorium. By jednak by³o to mo¿liwe, trzeba wcze¶niej odpowiednio przygotowaæ i zabezpieczyæ bezcenny ksiêgozbiór opactwa – to obecnie a¿ kilka tysiêcy woluminów, w tym unikatowych na skalê ogólnopolsk± zabytkowych egzemplarzy. Unijna dotacja pozwoli nie tylko na zbadanie tych dokumentów, ale te¿ odpowiedni± konserwacjê tych najbardziej zniszczonych. Biblioteka wraz z mediatek± ma siê równie¿ staæ miejscem têtni±cym ¿yciem – tu bêd± odbywaæ siê wyk³ady, ksi±¿kowe kluby dyskusyjne, warsztaty z nowych mediów czy spotkania autorskie.

Warto dodaæ, ¿e budynek Wirydarza Dziedzictwa Benedyktyñskiego zostanie tak zaprojektowany, by idealnie „wtopiæ” siê w historyczne otoczenie klasztoru i nie odci±gaæ uwagi od najcenniejszej, czyli najstarszej czê¶ci opactwa w Stani±tkach. Na jego elewacji znajdzie siê wiêc m.in. kamieñ ³amany, który nawi±zuje do romañskiego rodowodu budynków zakonu. Planuje siê te¿ umieszczenie na niej dwóch rze¼b – ¶w. Benedykta i ¶w. Scholastyki.


¼ród³o: UMWM


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.