Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

15-03-2018

Radosnego Alleluja

¦wiêta Wielkanocne w szczególny sposób mówi± o mi³o¶ci Boga do ludzi. Warto¶æ ¿ycia i po¶wiêcenia nabiera w nich wyj±tkowego znaczenia. Bóg umar³ dla cz³owieka z mi³o¶ci, bezinteresownie. Niech ta bezinteresowno¶æ i pamiêæ o tym, co rzeczywi¶cie wa¿ne na czas ¦wi±t i na ka¿dy nastêpny dzieñ bêd± ¿yczeniami ¶wi±tecznymi dla naszych Przyjació³ i Dobroczyñców.Wszystkim, którzy siê z nami jednocz±
w oczekiwaniu Zmartwychwstania Pañskiego
¿yczymy wszelkiej rado¶ci i pokoju
oraz zapewniamy o naszej pamiêci modlitewnej.


Wdziêczne za dary serca i modlitwê


Ksieni Matka Stefania Polkowska
oraz
Benedyktynki stani±teckie


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.