Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

10-02-2019

Ponadto mo¿na ODLICZYÆ OD PODATKU darowizny na "Cel kultu religijnego".

Mo¿na je przekazywaæ na konto klasztorne w przeci±gu ca³ego roku (zachowuj±c za¶wiadczenie wp³aty), a w nastêpnym roku kalendarzowym odliczyæ od podatku. "Dobroczynno¶æ jest jak raj we wszystko obfituj±cy, a ja³mu¿na - trwa na wieki" (Syr 40,17}. „Ja³mu¿na za¶ uwalnia od ¶mierci i oczyszcza z ka¿dego grzechu” (Tob 12,9).Ja³mu¿na

" Poza tym b±d¼ dla biednego ³askawy
i nie daj mu d³ugo czekaæ na ja³mu¿nê!
Zgodnie z przykazaniem przyjd¼ z pomoc± biednemu
i stosownie do jego potrzeby nie odsy³aj go z pustymi rêkami!
Straæ raczej pieni±dze dla brata i przyjaciela,
ni¿by mia³y zardzewieæ, zmarnowaæ siê pod kamieniem.
Umie¶æ skarb twój wed³ug przykazañ Najwy¿szego,
a korzystniejsze to bêdzie dla ciebie ni¿ z³oto.
Zamknij ja³mu¿nê w spichlerzach twoich,
a ona wybawi ciê z ka¿dego nieszczê¶cia.
Lepiej ni¿ tarcza mocna, ni¿eli ciê¿ka w³ócznia
za ciebie walczyæ bêdzie z wrogiem" (Syr 29,8-13).
A dalej:" Ja³mu¿na mê¿a jest u Niego jak pieczêæ
a dobrodziejstwa cz³owieka chowa jak ¼renicê oka" (Syr 17,22).
"Ja³mu¿na uwalnia od ¶mierci i oczyszcza z ka¿dego grzechu. Ci, którzy daj± ja³mu¿nê, nasyceni bêd± ¿yciem"(Tob 12,9).
I jeszcze: " Pamiêtaj, dziecko, na Pana przez wszystkie dni twoje! Nie pope³niaj dobrowolnie grzechu i nie przestêpuj nigdy Jego przykazañ! Przez wszystkie dni twojego ¿ycia spe³niaj uczynki mi³osierne i nie chod¼ drogami nieprawo¶ci, poniewa¿ ci, którzy w³a¶ciwie postêpuj±, doznaj± powodzenia we wszystkich swych czynach. 1 A wszystkim, którzy postêpuj± sprawiedliwie, dawaj ja³mu¿nê z majêtno¶ci swojej i niech oko twoje nie bêdzie sk±pe w czynieniu ja³mu¿ny! Nie odwracaj twarzy od ¿adnego biedaka, a nie odwróci siê od ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, wed³ug twojej zasobno¶ci dawaj z niej ja³mu¿nê! Bêdziesz mia³ ma³o - daj mniej, ale nie wzbraniaj siê dawaæ ja³mu¿ny nawet z niewielkiej w³asno¶ci! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzieñ potrzebny, poniewa¿ ja³mu¿na wybawia od ¶mierci i nie pozwala wej¶æ do ciemno¶ci. Ja³mu¿na bowiem jest wspania³ym darem dla tych, którzy j± daj± przed obliczem Najwy¿szego(Tob 4,5-11).

--------------------------
Mog± Pañstwo przekazaæ darowizny w formie darów i pieniêdzy na "Cel kultu religijnego", które tak¿e mo¿na odliczyæ od podatku.
Wiêcej informacji: http://www.pit.pl/darowizny-koscielne .


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.