Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

28-03-2018

Pilne !!! NADAL BUDUJEMY WSPÓLNIE - WIRYDARZE DZIEDZICTWA BENEDYKTYÑSKIEGO - POTRZEBNY WK£AD W£ASNY !!!!!

PRZED£U¯ONY TERMIN PODPISANIA UMOWY - 31 MAJA 2018 -ZWRACAMY SIÊ DO WAS, DRODZY PRZYJACIELE, Z SERDECZN¡ PRO¦B¡ O ROZWA¯ENIE MO¯LIWO¦CI WSPARCIA I POMOCY W REALIZACJI TEGO DZIE£A, KTÓRE POZWOLI NA ZABEZPIECZENIE I EKSPOZYCJÊ UNIKATOWYCH ZBIORÓW Z NASZEGO OPACTWA, STANOWI¡CYCH WYSOKIEJ KLASY DZIEDZICTWO NARODOWEStani±tki, 5 stycznia 2018 roku


M. Stefania Polkowska OSB
Opactwo ¶w. Wojciecha
Mniszek Benedyktynek
w Stani±tkach k/Niepo³omic

Stani±tki 299
32-005 Niepo³omice
POLSKADrodzy Przyjaciele,

Od sze¶ciu lat, wraz z grup± przyjació³ i osób ¿yczliwych, zajmujemy siê programem rewitalizacji i rozbudowy Opactwa Mniszek Benedyktynek w Stani±tkach ko³o Niepo³omic. Opactwo jest najstarszym klasztorem Benedyktynek w Polsce, fundowanym oko³o 1210 roku, w 2016 roku obchodzi³y¶my jubileusz 800-lecia.
OPACTWO
Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek stanowi swego rodzaju skarbiec narodowy, pe³en bezcennych dóbr kultury – literatury, malarstwa i rze¼by oraz przedmiotów sakralnych. Opactwo stani±teckie, dziêki swej nieprzerwanej historii, zachowa³o bogaty zbiór zabytków: dokumentów, rêkopisów, starodruków, muzykaliów oraz przedmiotów i szat liturgicznych, w przeciwieñstwie do Opactwa w Tyñcu, które skasowane w XIX w. utraci³o wiêkszo¶æ ze swoich dawnych zbiorów. Stani±tki, unikaj±c kasaty - dziêki prowadzonej wówczas na wysokim poziomie szkole - ocali³y szczê¶liwie równie¿ czê¶æ z tynieckich pami±tek, w tym unikalny siedemnastowieczny cykl obrazów przedstawiaj±cych sceny z ¿ycia króla Kazimierza Odnowiciela.
Obecnie klasztor posiada kilkana¶cie tysiêcy woluminów, w wiêkszo¶ci nieskatalogowanych i nieprzebadanych – do dzi¶ zachowa³y siê w nim bezcenne zapisy kolêd i pie¶ni zwi±zanych z Bo¿ym Narodzeniem, kancjona³y, pie¶ni w du¿ej mierze pisane po polsku, z notacjami muzycznymi.
Benedyktyñski ko¶ció³ p.w. Naj¶wiêtszej Maryi Panny i św. Wojciecha BM, pochodz±cy z XIII w. sam w sobie jest dzie³em sztuki. Jest to wczesnogotycka budowla, jeden z najstarszych obiektów halowego systemu przestrzennego w Polsce, wzniesiony z ceg³y palcówki z kamiennymi detalami architektonicznymi. Przebudowy dokonywane w czasie ponad 800-letniej historii zespo³u klasztornego pozwalaj± znale¼æ w nim wiele w±tków z ró¿nych epok architektonicznych.
PROJEKT
W ramach starañ o rewitalizacjê zabytkowych obiektów oraz maj±c na uwadze wysok± warto¶æ zgromadzonego ksiêgozbioru, przygotowano kompleksowy projekt p.t. „Wirydarze dziedzictwa benedyktyñskiego”. Projekt zak³ada rewaloryzacjê i adaptacjê zabytkowych obiektów na muzeum, bibliotekê i czytelniê. Pozwoli on na zabezpieczenie, konserwacjê oraz w³a¶ciwe wyeksponowanie cennych zbiorów, umo¿liwi prowadzenie badañ naukowych i ca³o¶ciowe skatalogowanie archiwum.
Bardzo wa¿ny jest równie¿ fakt, ¿e realizacja opisanego wcze¶niej projektu pozwoli³oby na zapewnienie sta³ego, pewniejszego ¼ród³a utrzymania klasztoru. Obecnie podstawowym ¼ród³em utrzymania klasztoru jest dochód ze sprzeda¿y uprawianych przez nas kwiatów i pomidorów, hodowanych ryb i wytwarzanych przetworów. Te ¼ród³a utrzymanie s± jednak bardzo niepewne, z uwagi na ich sezonowy charakter.
W 2016 roku uzyskali¶my ostateczne pozwolenie na budowê i pozwolenie konserwatorskie dla zamierzenia i przyst±pili¶my do pozyskiwania ¶rodków na realizacjê inwestycji.
Dziêki staraniom grupy osób zaanga¿owanych w projekt, Zarz±d Województwa Ma³opolskiego uchwa³± z dnia 27 czerwca 2017 roku przyzna³, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie dla inwestycji w Stani±tkach w wysoko¶ci 7 242 470,21 z³.
Kwota ta przyznana w ramach RPO WM stanowi 70% warto¶ci inwestycji. Do uruchomienia tych funduszy i podpisania umowy z Urzêdem Marsza³kowskim niezbêdne jest wykazanie wk³adu w³asnego w wysoko¶ci minimum 30% kosztów, tj. 3 103 915,80 z³.
Zarz±d Województwa Ma³opolskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 roku przychyli³ siê do naszej pro¶by i przed³u¿y³ termin wykazania ¶rodków wk³adu w³asnego i podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2017 roku.
W dniu 19 grudnia 2017 r. wyra¿ono zgodê na przesuniêcie tej daty na dzieñ 31 maja 2018 roku, za co jeste¶my niezmiernie wdziêczne. Wszystkim, którzy siê do tego przyczynili, serdecznie dziêkujemy. Powy¿szy termin jest terminem ostatecznym.
Na obecn± chwilê Opactwo samo nie jest w stanie zgromadziæ i wykazaæ takiej kwoty st±d powodzenie ca³ego projektu zale¿y od woli oraz hojno¶ci Darczyñców.
Zwracamy siê do Was, Drodzy Przyjaciele, z serdeczn± pro¶b± o rozwa¿enie mo¿liwo¶ci wsparcia i pomocy w realizacji tego dzie³a, które pozwoli na zabezpieczenie i ekspozycjê unikatowych zbiorów z naszego Opactwa, stanowi±cych wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe.
Podajê poni¿ej numer telefonu architekta, który jest naszym pe³nomocnikiem w tej sprawie: Pan Tomasz Ziobroñ – 0048 668 706 360. Mój numer telefonu: 0048 507 677 825.
Podajê tak¿e nasze konto bankowe:
PKO Bank Polski
I Oddzia³ Kraków
49 1020 2892 0000 5802 0118 6170
Opactwo ¶w. Wojciecha Mniszek Benedyktynek
32-005 Niepo³omice, Stani±tki 299
----
Dla przelewów z zagranicy:
PL 49 1020 2892 0000 5802 0118 6170
Swift Code - BPKOPLPW

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=EQTP24QMQFZGJ

Pozostaj±c w nadziei na przychylne rozwa¿enie naszej pro¶by,
³±czê wyrazy czci i szacunku z zapewnieniem codziennej serdecznej modlitwy.


m. Stefania Polkowska OSB


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.