Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

12-09-2018

ODPUST KU CZCI MATKI BO¯EJ BOLESNEJ I KONCERT - 16 WRZE¦NIA

W niedzielê 16 wrze¶nia serdecznie zapraszamy do naszego opactwa na odpust ku czci Matki Bo¿ej Bolesnej, którego kulminacyjnym punktem jest UROCZYSTA MSZA ¦W.. o godz. 11.30. Natomiast o godz. 16.30 odbêdzie siê równie¿ wyj±tkowy koncert w wykonaniu SCHOLI WSPÓLNOTY M£ODYCH „ CHRYSTUS W SOLNYM MIE¦CIE”.Odpustowej Mszy ¦w. koncelebrowanej przewodniczy³ bêdzie ks. Jan Lis salezjanin, bêd±cy przez kilka lat rektorem naszego ko¶cio³a.
Obraz Matki Bo¿ej Bolesnej zosta³ namalowany na drzewie lipowym. Maryja stoi z za³amanymi rêkoma, z sercem przebitym siedmioma mieczami. W ka¿dym naro¿niku stoj± anio³y, trzymaj±c narzêdzia Mêki Pañskiej. Nieznany malarz z W³och namalowa³ jedynie twarz Matki Boskiej, a wiele szczegó³ów pozostawi³ swoim uczniom, co zdaniem fachowców, ma wiele braków.
Obraz, który obecnie znajduje siê w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej koronowa³ 21 wrze¶nia 1924 abp krakowski Adam Sapieha.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.