Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

20-03-2017

ODNOWIENIE PROFESJI ZAKONNEJ

Oto w swej ³askawo¶ci Pan sam ukazuje nam drogê ¿ycia. Przepasawszy wiêc biodra wiar± i pe³nieniem dobrych uczynków, pod±¿ajmy ¶cie¿kami Pana za przewodem Ewangelii, aby¶my zas³u¿yli na ogl±danie Tego, który nas wezwa³ do swego Królestwa. -- -- -- W uroczysto¶æ ¶w. Benedykta Siostra Julia odnowi³a swoj± profesjê monastyczn±, sk³adaj±c ¶luby zakonne na kolejny rok.
Dnia 21 marca (jest to nasza zakonna uroczysto¶æ ¶w. Benedykta, chocia¿ ) na naszej porannej Mszy ¶w. s. Julia odnowi³a swoje ¶luby zakonne - z³o¿y³a profesjê monastyczn± na kolejny rok. Po roku mo¿e je ponownie powtórzyæ, ale dopiero po co najmniej trzech latac h- tak wymaga prawo koscielne - mo¿e z³o¿yæ ¶luby wieczyste.
Siostra potwierdzi³a tym swoj± wcze¶niejsz± decyzjê po¶wiecenia siê Panu Bogu ¿yj±c w naszej stani±teckiej rodzinie
monastycznej, s³u¿±c Panu Bogu we wspólnocie ¿yj±c na co dzieñ Ewangelia wg Regu³y ¶w. Benedykta.
Jeste¶my wdziêczne Panu Bogu za dar ¿ycia siostry Julii w naszej wspólnocie i ¿yczymy jej dalszego wytrwania w kroczeniu za Panem razem z nami.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.