Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

01-12-2018

Królewskie karpie

Od³owiono KARPIE ze znajduj±cych siê w klasztornym ogrodzie stawów. S± do nabycia WY£¡CZNIE W OPACTWIE w Stani±tkach. Te, które s± sprzedawane poza terenem klasztornym, nie pochodz± z naszych stawów. Nabyte benedyktyñskie karpie PO£¡CZ¡ NAS DUCHOWO PRZY WIGILIJNYM STOLE.W tym roku karpie od³owiono po raz siódmy. W ci±gu tego czasu zyska³y ju¿ sobie w³asn± renomê. Maj± wyj±tkowy smak. S± chêtnie kupowane. Wszystko za spraw± ekologicznej hodowli, karmienia kukurydz± i pszenic±. Ale nade wszystko wzrastaj± otoczone nasz± modlitw±, a wraz z nimi wszyscy, którzy je spo¿ywaj±.
ABY WE WSZYSTKIM BÓG BY£ UWIELBIONY!

Zapraszamy w godz. 9-12 oraz 15-16.30.

Bóg zap³aæ!


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.