Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

Medalik ¶w. Benedykta

Wiele zakonów ma w³a¶ciwe sobie medaliki. Nasz, zwany „krzy¿em ¶w. ojca Benedykta”, jest okr±g³y i ma rysunek krzy¿a, otoczonego literami. S± to pierwsze litery kolejnych s³ów ³aciñskiego rymowanego sze¶ciowiersza, który zawiera podstawowy wybór ¿yciowy chrze¶cijanina: wybór Boga, a odrzeczenie siê szatana. Nasz zakon jest starszy ni¿ wszelkie szczegó³owe kulty i nabo¿eñstwa w Ko¶ciele i z ¿adnym z nich nie uto¿sami³ przez wieki swojej duchowo¶ci, zachowuj±c pierwotn± ideê monastycyzmu: chodzi nam o ¿ycie chrze¶cijañskie, ale chrze¶cijañskie na ca³ego; dla Boga bez reszty.
Medalika nie nosimy na wierzchu: zakonnice nie obwieszaj± siê b³yskotkami, a o naszej przynale¿no¶ci zakonnej i tak ¶wiadczy habit. Nie jest medalik tak¿e ¿adnym talizmanem i by³oby grzechem traktowaæ go w ten sposób. Nie spodziewamy siê po nim doczesnego powodzenia i szczê¶cia, ale u¿ywamy go jako przypomnienia tego podstawowego wyboru, który uczyni³ nas chrze¶cijankami i mniszkami.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.