Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

Regu³a ¶w. Benedykta

Nasza regu³a powsta³a czterna¶cie wieków temu, a jest sum± do¶wiadczeñ kilku poprzednich stuleci. Czy tekst tak stary mo¿e mieæ co¶ do powiedzenia tzw. „dzisiejszemu cz³owiekowi”? NIE, je¶li wierzy on, ¿e to komputery i komórki czyni± go cz³owiekiem. TAK, je¶li wie, ¿e cz³owiekiem czyni go jego stosunek do Boga i ludzi – i ¿e ludzka natura i ludzkie problemy moralne trwaj± niezmienione przez wszystkie wieki. Zreszt±, spójrzmy prawdzie w oczy: Ewangelia jest jeszcze starsza…
Nasza regu³a jest w³a¶nie komentarzem do Ewangelii: uczy nas, jak zachowywaæ j± w ¿yciu wspólnym i oddanym Bogu. Epoki mijaj± i ró¿ne drobne szczegó³y zmieniaj± siê; na przyk³ad inny mamy dzisiaj system mierzenia czasu w ci±gu doby, ni¿ by³ w u¿yciu w staro¿ytno¶ci i wczesnym ¶redniowieczu. Ale trwa ludzka têsknota do Boga i trwa szukanie Go w odpowiedzi na Jego wezwanie. Elementy, sposoby tego szukania zosta³y dawno przetestowane, tote¿ p³yniemy w bezpiecznym nurcie do¶wiadczenia dziesi±tków pokoleñ.
Nasza regu³a jest regu³± monastyczn±, to znaczy ustawiaj±c± sposób ¿ycia w klasztorze mniszym, kontemplacyjnym. K³adzie nacisk na wyciszenie, mi³o¶æ siostrzan±, pracê nad zachowaniem w sobie i wokó³ siebie pokoju, nad stawaniem przed Bogiem w prawdzie (pokora). ¯±da ofiarno¶ci i ³adu, ka¿e i¶æ na ca³ego; i zak³ada, ¿e wiemy, ¿e Bóg nam wystarczy; i zak³ada, ¿e ca³e nasze ¿ycie ofiarowane jest Jego chwale, a my same nic dro¿szego nie mamy nad Chrystusa.
Otó¿ tak± postawê mo¿na sobie z góry za³o¿yæ jako cel, ale nie mo¿na jej faktycznie zrealizowaæ bez d³ugiej i ¿mudnej nauki. Dlatego nasza regu³a nazywa klasztor „szko³± s³u¿by Pañskiej”; szko³± dopiero… a my same nie jeste¶my gromad± ¶wiêtych, ale wspólnot± s³abych ludzi, wdziêcznych Bogu, ¿e mimo tej s³abo¶ci mog± tu ¿yæ dla Niego: s³ugi nieu¿yteczne, ale bardzo szczê¶liwe, ¿e s³u¿yæ mog±.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.