Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

Praca i gospodarstwo

Regu³a uczy nas ¿yæ z w³asnej pracy. I jednocze¶nie musimy w ¿yciu codziennym obs³u¿yæ siê same; nasza praca jest wiêc domowa i zarobkowa. Gotowanie posi³ków, ogrodnictwo, obs³uga i sprz±tanie domu go¶cinnego, sprz±tanie klasztoru, obs³uga uli, obory i kurnika, pranie, szycie i ³atanie – to wszystko jest na bie¿±co do zrobienia. Po dawnych rozleg³ych maj±tkach ziemskich pozosta³ nam ju¿ tylko du¿y ogród, w którym mieszcz± siê szklarnie i pólko uprawne, sad, stawy rybne i pastwisko. Nie wszystkiemu w takim gospodarstwie podo³aj± kobiece si³y, musimy wiêc zatrudniaæ paru pracowników. Produkcja na sprzeda¿ to g³ównie ciastka i pocztówki. Dodaj±c emerytury starych sióstr, dawa³yby¶my sobie radê z bie¿±cym utrzymaniem, gdyby nie fakt, ¿e wieki istnienia klasztoru obarczy³y nas ogromnym budynkiem o historycznej warto¶ci, który trzeba zachowaæ i przekazaæ nastêpnym pokoleniom. A na to potrzebujemy zarówno pañstwowych dotacji, jak i kwesty, gdy¿ te dotacje nigdy nie pokrywaj± ca³o¶ci wydatku. Staramy siê jednak, ¿eby ta kwesta mia³a formê wymiany: za ciastka, za pocztówki, za pami±tki i ksi±¿ki – a nie samego tylko wyci±gania rêki.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.