Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

Wspólnota

Wspólnota zakonna jest dla nas jednocze¶nie rodzin±, lokalnym Ko¶cio³em, ¶rodowiskiem pracy, ¶rodowiskiem wychowawczym i ¶rodowiskiem wypoczynku. Wynika to w pierwszym rzêdzie z faktu, ¿e mieszkamy, modlimy siê, pracujemy i odpoczywamy w tej samej grupie.
Wspólnota jest jak rodzina tak¿e dlatego, ¿e tak jak w normalnej rodzinie, znamy siê wzajemnie bardzo dobrze, od wszystkich stron, tych gorszych i tych lepszych, a to daje swoiste poczucie bezpieczeñstwa: nie musimy udawaæ, bo nas i tak znaj±, ani nie musimy troszczyæ siê o akceptacjê. Jeste¶my akceptowane z tej po prostu przyczyny, ¿e Bóg nas tu razem powo³a³ i umie¶ci³. I mamy obowi±zek staraæ siê akceptowaæ inne siostry, tak¿e te, których do jakiego¶ klubu by¶my nie wybra³y. Wszystkie na równi otrzyma³y¶my ¿ycie i powo³anie z mi³o¶ci Boga i to jest podstawa naszego ¿ycia wspólnego.
A wreszcie, jeste¶my tu po to, by Ewangeliê wzi±æ powa¿nie; a w Ewangelii mowa jest wyra¼nie o dwóch przykazaniach mi³o¶ci, mianowicie mi³o¶ci Boga i bli¼niego. W dodatku pouczono nas wyra¼nie, ¿e mi³o¶æ do Boga musi siê wyra¿aæ w mi³o¶ci bli¼niego; i ¿e zw³aszcza nie mo¿e byæ prawdziwej pobo¿no¶ci, modlitwy, zbawienia – bez wzajemnego przebaczenia win. Wspólnota zakonna jest wiêc dla nas tak¿e wspólnot± przebaczenia, a jako taka – warunkiem zbawienia.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.