Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

19-04-2019

(...)

 

11-02-2019

PODARUJ 1 % DLA NASZEGO OPACTWA

Jak mo¿na to zrobiæ? ..... W pozycji "Numer KRS": 0000195764; BARDZO WA¯NE: w czê¶ci "Informacje uzupe³niaj±ce" w pozycji "cel szczegó³owy 1 %": STAN¡TKI OPACTWO lub 006 - Bez tej informacji pieni±dze nie trafi± do nas!!!

 

10-02-2019

Ponadto mo¿na ODLICZYÆ OD PODATKU darowizny na "Cel kultu religijnego".

Mo¿na je przekazywaæ na konto klasztorne w przeci±gu ca³ego roku (zachowuj±c za¶wiadczenie wp³aty), a w nastêpnym roku kalendarzowym odliczyæ od podatku. "Dobroczynno¶æ jest jak raj we wszystko obfituj±cy, a ja³mu¿na - trwa na wieki" (Syr 40,17}. „Ja³mu¿na za¶ uwalnia od ¶mierci i oczyszcza z ka¿dego grzechu” (Tob 12,9).

 

05-01-2019

Bogu niech będą dzięki

W zwi±zku z informacjami pojawiaj±cymi siê w mediach i w ¶lad za nimi zainteresowaniem oraz trosk± wielu osób zwi±zanych z naszym opactwem, spieszê najpierw z zapewnieniem, ¿e klasztor jest bezpieczny. Zarzewie ognia, które pojawi³o siê w tzw. „czerwonej szkole” zosta³o w porê dostrze¿one i ugaszone. Nie dosz³o do jego rozprzestrzenienia siê i po¿aru.

 

27-12-2018

Z B£OGOSLAWIEÑSTWEM W NOWY 2019 ROK -- SYLWESTER Z BENEDYKTYNKAMI W STANI¡TKACH

IN NOMINE DOMINI ! Osoby pragn±ce wej¶æ z modlitw± w Nowy 2019 Rok serdecznie zapraszamy do Stani±tek. Dla przyjezdnych mo¿liwo¶æ noclegu. "Aby we wszystkim Bóg by³ uwielbiony!"

 
[0][1][2][3][4][5][6][7][8][9]  nastpne >Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.